Villkor för inhyrning av konsulter

BILDA personal

Beställning av uppdrag

Om inget annat överenskommits ska konsulten tjänstgöra inom det tjänsteområde, den plats och de arbetstider som har specificerats för uppdraget av Kunden i kundportalen.

I arbetsbeskrivningen bör Kunden ange vilka övriga krav som ställs på konsulten, såsom utbildning, erfarenhet eller andra faktorer som bör beaktas med hänsyn till arbetets utförande och dess säkerhet (t.ex. klädsel, lunchrutiner, etc).

När en uppdragsbeställning har bemannats med lämplig konsult bekräftas detta för Kunden i kundportalen genom en notis samt via en uppdragsbekräftelse via e-post.

Ändring och avbokning av konsultens arbetspass eller tider

Kunden kan själv avboka eller ändra i en uppdragsförfrågan (t.ex. lägga till eller ta bort arbetspass) fram till dess att en konsult har bokats in på uppdraget. Vid ändringar av bokade tider därefter krävs att Kunden kontaktar bokningsavdelningen.

Möjligheten att förlänga ett uppdrag genom att lägga till arbetspass finns dock alltid för Kunden i kundportalen, vilket sker genom att nya passförfrågningar skapas som sedan konsulten kan bekräfta.

Följande avbokningsregler gäller:

=> Kunden kan kostnadsfritt avbeställa ett uppdrag eller arbetspass fram till 24 h innan det skulle ha börjat.

=> Uppdrag, längre än två veckor, kan avbokas kostnadsfritt avbokas fram till en vecka innan start.

Tidrapportering

Efter avslutat arbetspass ska konsulten rapportera arbetad tid och ev. tid för rast. Tiderna avrundas till varje kvart.

Kunden notifieras i kundportalen om inkommen tidrapport, som även skickas ut via e-post. Kunden har möjlighet att attestera tiderna eller komma med ev. invändningar/ förslag på justeringar. S.k. tyst attest tillämpas, vilket innebär att om Kunden inte återkommer inom tre arbetsdagar efter utskickad rapport godkänns tiderna automatiskt.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att introducera och arbetsleda den inhyrda konsulten och instruera denne om hur arbetsuppgifterna ska utföras. Kunden ska även tillhandahålla nödvändig utrustning för att kunna genomföra de tänkta arbetsuppgifterna.

Det åligger Kunden att följa de lagar, förordningar och myndighetskrav som gäller för att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö för den inhyrda konsulten samt tillhandahålla ev. skyddsutrustning. Kunden ska också behandla den inhyrda konsulten rättvist och jämlikt i relation till sina egna arbetstagare och i enlighet med lag och god sed på arbetsmarknaden.

På arbetsstället ska Kunden informera konsulten om ev. säkerhetskrav och rutiner som gäller vid en ev. nödsituation (t.ex. nödutgångar, samlingsplats, etc).

Det åligger även kunden att hålla sig uppdaterad i kundportalen om en beställnings status så att denne blir uppmärksammad när ett uppdrag har bemannats med en konsult, eller annan relevant information som berör beställningen/ uppdraget.

Leverantörens ansvar

Leverantören ska ha försäkring som täcker leverantörens ansvar enligt “Ansvar för skada”.

Leverantören ska se till att på bästa sätt ta tillvara Kundens intressen genom att bl.a. uthyrd konsult lever upp till de krav på tjänst och arbetsbeskrivning som finns i Kundens beställning. Konsulten ska även agera med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt, i enlighet med god sedvänja samt i enlighet med etiska riktlinjer och övriga yrkesetiska regler som gäller för branschen.

Vid oplanerad frånvaro, t.ex. sjukdom, hos konsulten eller vid en ev. reklamation från Kunden, ska Leverantören i möjligaste mån snarast erbjuda denne en ersättare för uppdraget. Leverantören ansvarar inte för eventuella skador (t.ex. försening av arbete) som orsakats av oplanerad frånvaro.

Personuppgifter och sekretess

Leverantören och Kunden förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter hänförliga till uppdragets innehåll, såsom urvalsprocess och priser, konfidentiellt. Leverantören ansvarar även för att den uthyrda konsulten är bunden av en sekretessförbindelse med innebörden att denne har tystnadsplikt rörande förhållanden hos Kunden. Sekretesskyldigheten gäller inte avseende sådan information som part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning.

Pris

Alla publicerade priser, för företagskunder, är exkl. moms. Utöver avtalat pris kan det tillkomma ev. kostnader för t.ex. ersättning för övertidsarbete, obekväm arbetstid, skifttillägg, etc. som ett procentpåslag som lönetilläggen utgör av den uthyrde konsultens lön.

För privatkunder visas alltid även ett totalpris inkl. moms samt ev. pris inkl. ROT- eller RUT avdrag.

Övertagande/rekrytering av konsult

Kunden förbinder sig att, fram till tre månader efter uppdragets slut, inte överta eller anställa anlitad konsult utan att detta först har godkänts av Leverantören.

Följande förmedlingsarvoden gäller om inget annat har överenskommits:

  • 15 000 kr, vid tjänstgöring 0 – 100 h hos Kunden
  • 10 000 kr, vid tjänstgöring 101 – 200 h hos kunden
  • 5 000 kr, vid tjänstgöring 201 – 300 h hos Kunden
  • 0 kr, vid tjänstgöring över 300 h hos Kunden