Användarvillkor

App och webbportal

Användarvillkor BILDA personal

Nedanstående användarvillkor gäller för användning av den digitala ”Tjänst” som tillhandahålls av BILDA personal i Stockholm AB, 556620-4201, (”Leverantören”) genom systemleverantören Origo Works AB, 559125-4882 (”Systemleverantören”).

”Användarna” av Tjänsten utgörs av, hos Leverantören, anställda ”Konsulter” och ”Beställare” som för sin egen eller annans räkning beställer konsultpersonal från Leverantören.

Leverantören tillhandahåller Konsulter för uthyrning till företagskunder och privatpersoner som med hjälp av Beställare gör avropsförfrågningar genom Origo.

När Användaren registrerar sitt konto hos System Provider accepterar denne användarvillkoren, som tillsammans med Användarens registrering av konto, utgör ett avtal mellan Användaren och System Provider.

Leverantören och Systemleverantören har rätt att göra justeringar i Tjänsten och mindre justeringar i användarvillkoren. Vid större justeringar i användarvillkoren behöver dock Användaren bli informerad (via angiven e-postadress).

Användare och registrering

För att arbeta som hos Leverantören krävs att Konsulter skapar användarkonton i systemet efter att anställningsavtalet har signerats. Användaren får därefter tillgång till Tjänsten genom att ladda ned appen.

Alla kunder registreras i Leverantörens kundregister av Leverantören. Kundernas Beställare har även möjlighet att skapa / erhålla användarkonton i systemet för att få tillgång till Tjänsten i syfte att själv genomföra och följa upp beställningar. Kundanvändarna får tillgång till tjänsten via en app eller kundwebb.

Användarna ansvarar vid registrering av användarkonton att informationen som lämnas vid registrering är riktig, uppdaterad och fullständig. Användarkontot är personligt och användaren får inte låta någon annan få tillgång till kontot/ tjänsten.

Genom godkännande av användarvillkoren försäkrar Användarna att de tillhör gruppen Konsulter eller Beställare.

Avtalstid och uppsägning

Villkoren i detta avtal gäller från det tillfälle Användaren har accepterat dem fram till dess att avtalet sägs upp.

Uppsägning av Tjänsten för Konsulter och Beställare sker i samband med att dessa inaktiveras i systemet, vilket kan ske på begäran från Användarna alternativt kan ske på initiativ från Leverantören. Uppsägning av Tjänsten kan även ske med omedelbar verkan från Leverantörens sida.

Uppsägning av tjänsten innebär inte att Konsulter eller Beställare kan avsäga sina åtaganden i detta avtal eller andra avtal och villkor som har träffats mellan Konsulter, Beställare och Leverantören.

Ansvarsbegränsning

Ambitionen hos Leverantören och Systemleverantören är att kunna tillhandahålla Tjänsten dygnet runt alla dagar i veckan. Dock lämnas inga garantier för Tjänsten, varför Leverantören eller Systemleverantören ej kan belastas för t.ex. eventuella driftsstörningar eller liknande.

Leverantören eller Systemleverantören ansvarar ej för skador som orsakats av händelser som står utanför deras kontroll t.ex. dataintrång, hårdvarufel, sabotage, handhavandefel och force majeure.

Vid ett eventuellt skadeståndsansvar är parterna överens om att det maximala skadeståndsansvaret gentemot Användaren kan uppgå till 3 000 kr.

Användaren ansvarar själv för att det eventuella material som laddas upp i appen eller webbportalen inte strider mot gällande lagar och regelverk.

En eventuell tvist skall avgöras i svensk domstol.

Immateriella rättigheter

All upphovsrätt till Tjänsten och systemet tillhör Leverantören och Systemleverantören. Inga immateriella tillgångar, såsom systemdesign, källkod, design, bilder, etc. från systemet (appen eller webbportalen) får kopieras, förmedlas eller på annat sätt tillgängliggöras för tredje part av Användaren, som enbart har rätt att bruka Tjänsten. Användaren har således inte rätt till att kopiera, vidareutveckla eller förändra appen.