Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vår dynamiska miljöhänsyn ska genomsyra alla verksamhetens delar. Vi ska minimera de negativa effekterna som verksamheten kan ha på miljön samt kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar inom miljöområdet. I det dagliga arbetet ska vi verka för en miljömässig och långsiktig hållbar utveckling. Vidare är vår ambition att ansvarsfullt påverka och samarbeta med beställare och leverantörer.

Ett antal betydande miljöaspekter har identifierats och nedanstående riktlinjer har tagits fram för att vi ska kunna leva upp till vår miljöpolicy.

Riktlinjer

  • Vid inköp av varor och tjänster ska alltid i första hand miljömärkta produkter och tjänster väljas. När engångsprodukter köps in ska i första hand produkter som är gjorda av förnyelsebara råvaror väljas, till exempel kaffemuggar av papper istället för plast. Inventarier som leasas, leasas alltid från en miljöcertifierad leverantör.
  • Livslängden på bl.a. IT-produkter ska alltid vara lång.
  • Vi strävar efter låg resursförbrukning av el, energi, papper och produkter. Detta ska bl.a. ske genom att datorer och annan elektronik alltid ska vara avstängd när den ej används, utskrifter minimeras, elektroniska avtal med e-signering användas, m.m.
  • Vi ska även uppmana vår hyresvärd att minska energi- och vattenförbrukningen i sina lokaler, och att miljövänliga uppvärmningsalternativ samt grön el.
  • När vi köper in nya inventarier (t.ex. datorer, möbler) väljer vi i första hand produkter som ger liten miljöpåverkan.
  • Allt avfall ska källsorteras och vi ska alltid leva upp till gällande miljölagstiftning.
  • I möjligaste mån ska mötesformer som minskar behovet av persontransporter prioriteras, t.ex. genom att i stor utsträckning tillämpa videokonferenser.
  • Resandet ska i första hand alltid ske kollektivt. Genom bra geografisk planering (tack vare bra IT-stöd) ska den dagliga resvägen/ avståndet för konsulterna till dessas arbetsplatser minimeras. De få längre resor som sker i företagets regi, ska alltid ske så att flyg i möjligaste mån undviks.